S dětmi na cestě víry (kurz pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí)

  • Uzávěrka přihlášek 5. 12. 2018
  • Organizátor Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo
  • Typ akce Jiné akce

Kurz je určen především učitelům nedělní školy / vedoucím nedělní besídky, dobrovolníkům, laikům, kteří se během nedělní bohoslužby věnují dětem. Kurz má svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho zvěst dětem, může napomoci i lépe porozumět potřebám dětí, užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry.

Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům kurzu informace, ale poskytnout jim nové podněty ve službě, pozvat je k novému promýšlení východisek, cílů a metod práce s dětmi.

Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle. Celkově plánujeme osm víkendových setkání během dvou let, na různých místech ČR. Kurz je zahrnut do programu celoživotního vzdělávání na Evangelické teologické fakultě UK, absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.

Tematický obsah kurzu:

  • Učíme se pracovat s Biblí (biblistika, věrouka, pedagogika, didaktika – cíle a obsah vyučování, organizační formy výuky, pedagogická komunikace, metody).
  • Dítě a jeho svět (vývojová psychologie, potřeby dětí, setkání s jinakostí, dítě s poruchami aj.).
  • S dětmi ve společenství církve (liturgie aliturgické prvky, modlitba, zpěv, svátosti aj.).
  • S dětmi na cestě víry (církev a ekumena, věřící a nevěřící, pastorace).

Předpokladem ke studiu je řádné přihlášení a možnost pravidelného přístupu na internet (jednou do týdne). Cena kurzu: 2100 Kč na dva semestry, cena celého dvouletého kurzu je 4200 Kč. V ceně je zahrnuta výuka, studijní materiály, ubytování a strava.

První víkendový seminář se uskuteční ve dnech 15.2.-17.2.2019.

Pořádají Českobratrská církev evangelická a Evangelická církev metodistická.